Login |
Tuesday, July 25, 2017
 

Irish DepartmentPlean na Gaeilge

Labhairt na Teanga

Beatha teanga í a labhairt

Déantar  iarracht labhairt na Gaeilge a chothú i measc na ndaltaí. Sa rang cleachtaítear an Modh Díreach a oiread agus is féidir é. Labhraítear Gaeilge go rialta  le daltaí cumasacha  ar réimse leathan ábhar maidir le cúrsaí scoile. Le daltaí ar bheagán Gaeilge déantar cumarsáid a dheanamh trí Ghaeilge trí orduithe  agus treoracha simplí a thabhairt, ag déanamh deimhin de i gcónaí go dtuigeann said céard atá i gceist.

Eagraítear ciorcal comhrá chun deis a thabhairt do dhaltaí a gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh.  

 Coláistí Gaeilge

Moltar do dhaltaí freastal ar Choláiste Gaeilge i rith an tsamhraidh nó i rith laethanta saoire  I rith na scoilbhliana. Dáiltear amach cóipeanna de na billeoga a thagann isteach sa scoil agus coimeádtar ar taispeáint iad ar na cláracha fógraí sna seomraí ranga. Ό am go chéile tugtar cuireadh d’aoichainteoir ó cheann de na coláistí labhairt leis na daltaí. Baintear úsáid as an gcúrsa Gaeilge ó Choláiste Lurgan ar an idirlíon.  

Turasanna Oideachasúla

Is é polasaí na Roinne Gaeilge deis a thabhairt do na daltaí freastal ar dhianchúrsaí nó Seiminéar Lae sna Coláistí Tríú Leibhéal  agus freastal ar léiriú  de dhráma nó scéal  atá ar an gcúrsa. Téann daltaí Ardteistiméireachta go dtí léiriú den dráma An Triail gach bhliain.

San fhillteán Gaeilge tá eolas ar fáil faoi na suíomhanna éagsúla atá ar fáil ar an idirlíon chun tacú le múineadh na teanga.

Deis a thabhairt do dhaltaí cleachtadh a dhéanamh ar léamh na teanga I rith na ranganna chomh maith le deis a thabhairt do na daltaí éisteacht leis an múinteoir ag léamh

 Téacsanna

 Bíonn  cruinniú chun na téacsanna  is oiriúnaí do na ranganna éagsúla a phiocadh don bhliain dar gcionn. Déantar léirmheas ar na téacsanna atá in úsáid ó bhliain go bliain.

Polasaí  i  leith Onóracha

 Tugtar gach seans  do dhaltaí onóracha a dhéanamh , spreagadh a thabhairt dóibh ach a bheith cinnte de go dtugann gach dalta faoin leibhéal a oireann dá gcumas sa teanga. Déantar é seo  trí scrúduithe ranga rialta a eagrú i ranganna comhuaineacha ionas gur féidir le daltaí athrú gan dua. Chomh maith leis sin bíonn scrúdú coiteann ag daltaí um Nollaig agus sa samhradh sa chéad bhliain agus um Nollaig sa dara bhliain.

Bonnleibhéal

Cé nach mbíonn go leor daltaí in aon bhliain faoi leith chun Rang Bonnleibhéal a dhéanamh déantar gach iarracht freastal  ar an gcorrdhalta a bhfuil an leibhéal seo oiriúnach dó. Tá bailiúchán de cheisteanna chomh maith le nótaí agus freagraí samplacha atá dírithe ar an mBonnleibhéal.

Díolúine

 Déantar iarracht, más féidir ar chor ar bith é, taréis dul i gcomhairle le tuismitheoirí, díolúine a sheachaint . Más féidir le dalta tairbhe a bhaint as teagasc a fháil sa Ghaeilge moltar dó leanúint leis.

Eolaíocht na Cumarsáide

 Baintear an-úsáid as chun áiseanna ón dirlíon agus áiseanna ó Roinn na Gaeilge sa scoil a sholáthar do dhaltaí. Baintear úsáid as an suíomh idirlín Edmodo chomh maith.

 

 

 

 

 

 

Address: Oatlands College, Mount Merrion, Co. Dublin.

Tel: (01) 2888533 Fax: (01) 2883574

Email: admin@oatlands.net 

Privacy Statement | Terms Of Use
 
Copyright (c) 2012 Oatlands College